วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงการ “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ"(วันแม่แห่งชาติ)


หลักการและเหตุผล
            เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา  77  พรรษา  ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชินีนาถ  วันพุธที่  12  สิงหาคม  2552  คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชินีนาถ  ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ณ  พระลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า)
            เพื่อให้การจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ครบ  77  พรรษา  ในวันพุธที่  12  สิงหาคม  2552  เป็นต้นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ  กระทรวงมหาดไทย  จึงได้เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ  โดยเฉพาะกลุ่มสตรีและเครือข่ายแม่บ้าน เดินทางไปร่วมพิธีฯ ดังกล่าว  ณ  พระลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า)  โดยกรมการพัฒนาชุมชน  กรมการปกครอง  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประสานการดำเนินงานกับทุกจังหวัด ทั้งนี้  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และปลูกฝังความสามัคคีของคนในชาติ  รัฐบาลได้กำหนดวันที่  12  สิงหาคม  2552  เป็นวันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  77  พรรษา  12  สิงหาคม  2552  ณ  พระลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า)  ถนนราชดำเนิน  กรุงเทพมหานครฯ  โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ  200,000  คน  ทั้งนี้  จังหวัดอุดรธานี  กำหนดเชิญชวนกลุ่มสตรี และเครือข่ายแม่บ้าน เดินทางไปร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  ดังกล่าว  จำนวน  5,000  คน

            ในการนี้ จึงอาศัยอำนาจตามมาตราที่  16  แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2552  ซึ่งบัญญัติให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประชาชนชาวไทย ถือเป็นวัฒนธรรมอันดีที่มีมาแต่โบราณกาล มีความสำคัญต่อการดำรงไว้ซึ่งเอกราชของชาติไทย  ดังนั้น เทศบาลตำบล..จึงได้จัดโครงการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  77  พรรษา  12  สิงหาคม  2552  ของเทศบาลตำบล....

วัตถุประสงค์
            1  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แสดงถึงความจงรักภักดี  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
            2  เพื่อเป็นการปลูกฝังความสามัคคีของคนในชาติ  ลดความขัดแย้งของคนในท้องถิ่น

เป้าหมาย
            คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล.... สมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชน กลุ่มสตรี  และเครือข่ายแม่บ้านในพื้นที่  ประมาณ  27  คน

วิธีดำเนินการ
            1  จัดเตรียมมวลชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  77  พรรษา  12  สิงหาคม  2552
            2  นำมวลชนเทศบาลตำบล...  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในวันพุธที่  12  สิงหาคม  2552  ณ  กรุงเทพมหานครฯ

ระยะเวลาในการดำเนินการ
            วันที่  12  สิงหาคม  2552

งบประมาณ
            จ่ายจากเงินงบประมาณของเทศบาลตำบล....  เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้
            1.         ค่าจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง  จำนวน  2  คัน  เป็นเงิน     7,200  บาท
            2.         ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ร่วมกิจกรรม  จำนวน  27  คน  วันละ  150  บาท  ต่อคน  รวม  2  วัน 
เป็นเงิน  8,100  บาท
            3.         ค่าเสื้อ  2,810  บาท
            รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  18,110  บาท

ประโยชน์ที่ได้รับ
            1  ประชาชนมีความจงรักภักดี  และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
            2  ประชาชนมีความรักสามัคคีกันทุกคนในชาติ

ผู้เสนอโครงการ