วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์


๑.หลักการและเหตุผล
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล..  เป็นศูนย์การเรียนรู้ก่อนปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กเล็กในด้านการเตรียมวามพร้อมด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา ปีการศึกษา ๒๕๕๕   มีเด็กเข้ารับการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล...  จำนวน ๑๑๕  คน ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล....าจึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กอนุบาล ๓ ขวบ โดยมีสีเหลือง  โดยมีสีเหลือง  สีม่วง  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มทักษะปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  มีระเบียบวินัยความสามัคคี  อดทน  การปฏิบัติตามกติกาข้อตกลงส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อระหว่างเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล.......ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง  สามารถทำกิจกรรมร่วมอย่างสนุกสนาน จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา


๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังการเล่นกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 
๒.๒เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัยความสามัคคี  อดทน  การปฏิบัติตามกติกาข้อตกลง
๒.๓เพื่อให้เด็กทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนได้อย่างสนุกสนาน

๓.เป้าหมาย
ผู้ปกครองจำนวน  ๑๑๕  คน  และเด็กนักเรียนของศูนย์เด็กเล็กตำบล....   ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  จำนวน  ๑๑๕  คน รวมทั้งสิ้น ๒๓๐ โดยแบ่งเป็น  ๒ สี  สีเหลือง  และ  สีม่วง  โดยจัดกีฬา  ๘ ประเภท  ได้แก่
๑.วิ่งกระสอบ                                            จำนวนสีละ      ๕      คน
๒.ส่งแม่ทัพข้ามเมือง                                    จำนวนสีละ      ๕      คน
๓.เกมซุปเปอร์แมน                                     จำนวนสีละ       ๕      คน
๔.เกมกาน้อยป้อนเหยื่อ                                ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนสีละ    ๕    คู่
๕.วิ่งไกล                                                  จำนวนสีละ       ๕      คน
๖.นั่งหลังม้า                                              ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนสีละ     ๕   คู่
๗.เกมชักกะเย้อ                                          จำนวนสีละ        ๕     คน
๘.เกมแต่งตัวให้ลูก                                       ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนสีละ   ๕    คู่
  
๔.วิธีการดำเนินงาน
๔.๑ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๔.๒กำหนดกิจกรรมการจัดแข่งกีฬาสี
๔.๓ประชุมร่วมกับคณะบริหาร  สมาชิกเทศบาล ผู้นำท้องถิ่น  และ  ผู้ปกครองเด็กนักเรียนทุกท่าน
๔.๔ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
๔.๕สรุปรายงานการดำเนินงานของโครงการ

๕.ระยะเวลาสถานที่ดำเนินการ
ดำเนินการในวันศุกร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ สนาม.....

๖.งบประมาณ
จากเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์  ค่าชุดกีฬา ค่าเหรียญรางวัล ค่าแต่งตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา(๐๐๒๑๐) งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ(๐๐๒๑๔)
รายละเอียดค่าใช้จ่ายมีดังนี้
๑.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งกีฬา                                                   จำนวน     ๒,๐๐๐  บาท
๒.ค่าเหรียญรางวัล                                                                    จำนวน   ๑,๐๐๐   บาท
๓.ค่าเช่าเครื่องเสียง                                                                   จำนวน   ๓,๕๐๐  บาท
๔. ค่าป้ายโครงการ  ๒x๑.๒๐ เมตร                                                 จำนวน     ๕๐๐  บาท
๕.ค่าเหมาจัดสถานที่                                                                    จำนวน   ๓,๐๐๐ บาท
                                         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น            ๑๐,๐๐๐  บาท
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยกันได้
  
๗.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล....,สภาเด็กและเยาวชนตำบล......,สภาองค์กรชุมชนตำบล......

๘.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑เด็กมีความสามัคคี  มีระเบียบ  รู้จักมีน้ำในนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย
๘.๒เด็กสามารถทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน
๘.๓เด็ดสามารถปฏิบัติตามกติกาข้อตกลง
๘.๔เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและเด็กนักเรียน
๘.๕เด็กความภาคภูมิใจและทัศนคติที่ดีต่อการเล่นกีฬา


                                  ลงชื่อ................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ/เขียนโครงการ